Nederlands    English    Français   

“BIG KALEIDOS DATABANK” LICENTIE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities

Volgende termen met hoofdletter hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd.
“Activatiedatum”: De datum waarop de Gebruikslicentie wordt geactiveerd als bepaald in de Bestelling.
“Bestelling”: Het door de Klant ondertekende bestelformulier waarin onder meer het aantal en de aard van de verleende Gebruikslicenties wordt beschreven.
“Gebruikslicentie”: Het door BIG toegestane gebruik van de “BIG KALEIDOS DATABANK”. De Gebruikslicenties kunnen van verschillende types zijn als bepaald in de Bestelling.
“Specifieke Voorwaarden”: De specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende types Gebruikslicenties. De Specifieke Voorwaarden vullen deze BIG KALEIDOS DATABANK Licentie Voorwaarden aan.
“Klant”: De persoon of het bedrijf vermeld als Klant in de Bestelling.
“Vervaldatum”: De datum waarop de Gebruikslicentie verstrijkt.
“BIG KALEIDOS DATABANK”: De databank als vermeld in de Bestelling.

Artikel 2 - Voorwerp

De Bestelling samen met deze “BIG KALEIDOS DATABANK” Licentie Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, maken de overeenkomst uit tussen BIG en de Klant betreffende het gebruik van de “BIG KALEIDOS DATABANK” door de Klant.
 
De Klant heeft de “BIG KALEIDOS DATABANK”, haar samenstelling, de wijze en de snelheid van consultatie, de presentatie en de beperkingen van de “BIG KALEIDOS DATABANK” bestudeerd. De Klant zal ervoor zorgen dat uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel met de “BIG KALEIDOS DATABANK” zal werken. De Klant beschikt over voldoende technische informatie omtrent de “BIG KALEIDOS DATABANK” om zelf te oordelen of en hoe de “BIG KALEIDOS DATABANK” op zijn hardware en operating software zal werken.
 
BIG bezorgt de Klant na ondertekening van de licentievoorwaarden een kopie van de “BIG KALEIDOS DATABANK”. BIG bezorgt van tijd tot tijd doch doorgaans jaarlijks een update na betaling door de Klant van de toepasselijke vergoeding. De Klant zal steeds de meest recente versie gebruiken. De Klant bevestigt dat hij zich ervan bewust is dat gebruik van een andere dan de meest recente versie bijzondere risico's inhoudt en volledig op zijn eigen verantwoordelijkheid geschiedt.
 
Nieuwe versies kunnen rekening houden met de nieuwe versies van de toepasselijke operating software van de omgeving waarin de “BIG KALEIDOS DATABANK” wordt gebruikt. De Klant zal zorg dragen deze evoluties op eigen kosten te volgen wanneer zulks nodig blijkt.

Artikel 3 - Gebruikslicentie

Na betaling van de overeengekomen vergoedingen zal de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare Gebruikslicentie bekomen als bepaald in de door BIG tegen getekende Bestelling.
De Klant waarborgt dat alle door haar gemachtigde gebruikers alle bepalingen van deze “BIG KALEIDOS DATABANK” Licentie Voorwaarden zullen naleven. De Klant zal daartoe alle vereiste maatregelen nemen.
 
De Klant waarborgt dat enkel door haar gemachtigde gebruikers toegang zullen hebben tot de “BIG KALEIDOS DATABANK” en dat al deze door haar gemachtigde gebruikers alle bepalingen van deze Overeenkomst zullen naleven. De Klant zal daartoe alle vereiste maatregelen nemen.
De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de “BIG KALEIDOS DATABANK” en voor het bewaken van de toegang daartoe. De Klant aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle handelingen gesteld onder haar accounts.
 
Enkel de gedeeltelijke en selectieve opvraging van gegevens met het oog op raadpleging, het afdrukken op papier en de gedeeltelijke en selectieve overname ervan in een tekstverwerkingssysteem op niet-permanente wijze, zijn toegelaten, binnen de grenzen van het normale gebruik van de “BIG KALEIDOS DATABANK” en voor het uitsluitend gebruik van de Klant. Het is hierbij verboden verwijzingen naar BIG en logo’s van BIG te verwijderen of te omzeilen. Het is de Klant niet toegelaten om kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen herhaaldelijk over te nemen of te hergebruiken wanneer deze verrichtingen de grenzen van het normale gebruik overschrijden.
 
De “BIG KALEIDOS DATABANK” mag alleen intern gebruikt worden voor de eigen activiteiten van de Klant. Uitzondering wordt gegeven voor het geven door de Klant van zeer specifieke informatie aan derden naar aanleiding van welbepaalde schadegevallen of naar aanleiding van dreiging van dergelijke concrete schadegevallen of de opname van een beperkte hoeveelheid informatie in door de overheid vereiste rapporten en documenten.
 
Buiten de grenzen van dit artikel is het de Klant verboden om de “BIG KALEIDOS DATABANK” geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, of op enigerlei manier te wijzigen.
Het is de Klant eveneens verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), de “BIG KALEIDOS DATABANK” te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen, te gebruiken in het kader van dienstverlening aan derden, op een netwerk of op eender welke andere manier aan derden ter beschikking te stellen, zelfs ten kosteloze titel, behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van BIG.

Artikel 4 - Eigendom

De Klant erkent dat de “BIG KALEIDOS DATABANK” beschermd is, en materiaal bevat dat beschermd is, onder de verschillende wetten betreffende intellectuele en andere eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht en databankenrecht. De Klant erkent en BIG bevestigt dat de “BIG KALEIDOS DATABANK” eigendom blijft van, toebehoort aan en vertrouwelijk is voor BIG en dat BIG alle intellectuele en andere rechten met betrekking tot de “BIG KALEIDOS DATABANK” heeft, minstens van derden de vereiste rechten heeft bekomen om Gebruikslicenties te verlenen. De Klant gaat ermee akkoord de vertrouwelijkheid van de “BIG KALEIDOS DATABANK” en de inhoud ervan te bewaren.
 
Ook in geval de Klant ervoor kiest om de BIG KALEIDOS DATABANK als datadump aangeleverd te krijgen zonder de interface van BIG of de BIG interface met toestemming van BIG verwijdert, erkent de Klant dat de BIG KALEIDOS DATABANK een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen uitmaakt die systematisch of methodisch geordend zijn, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en dus een databank uitmaakt in de zin van de Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden toegekend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan BIG. Ook indien BIG op aanwijzen van of op instructie van de Klant wijzigingen zou aanbrengen aan de “BIG KALEIDOS DATABANK” –ten kosteloze titel of tegen betaling– kunnen dergelijke wijzigingen er niet toe leiden dat de Klant enig eigendomsrecht of ander recht op de “BIG KALEIDOS DATABANK” zou verkrijgen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 
De Klant verbindt er zich toe, bij ontvangst van een nieuwe versie of bij beëindiging van de overeenkomst met BIG, alle voorgaande versies (en alle versies in geval van beëindiging van de overeenkomst) van de “BIG KALEIDOS DATABANK” te vernietigen (volledige verwijdering van alle tijdelijke en permanente bestanden, incl. uit cache en andere tijdelijke geheugens en uit alle omgevingen en toepassingen) en deze vernietiging aan BIG per aangetekend schrijven te bevestigen. Heeft BIG dergelijke zending niet ontvangen binnen de 30 dagen na levering van de nieuwe versie of beëindiging van de overeenkomst (postdatum van de aangetekende verzending aan BIG), dan komt de toegekende korting voor nieuwe versies te vervallen en wordt dit bedrag alsnog door BIG gefactureerd.
De Klant zal geen enkel deel van de “BIG KALEIDOS DATABANK” analyseren of aanwenden, het weze voor eigen gebruik, voor wederverkoop of voor het produceren van gelijkaardige producten, tenzij dit gebruik in overeenstemming is met het in deze voorwaarden voorziene gebruik.
 
De Klant verbindt zich ertoe geen middelen, software of routines te gebruiken om de door BIG ingebouwde beveiligingen te verbreken, te omzeilen of hun functie op een andere wijze ondoelmatig te maken.

Artikel 5 - Prijs en betaling

De prijs voor de leveringen wordt betaald als bepaald in de Bestelling.
De prijs voor de jaarlijkse update wordt berekend op basis van de aanschafprijs die jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen vermenigvuldigd met het percentage van de toegekende korting. BIG heeft het recht om de prijs ook boven deze indexering aan te passen. In dergelijk geval heeft de Klant het recht zijn abonnement op te zeggen binnen de maand nadat BIG deze prijsverhoging boven de indexaanpassing aankondigt.
Indien verschuldigde bedragen niet zijn betaald vijftien (15) dagen na de vervaldag, heeft BIG van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op interesten op alle verschuldigde bedragen vanaf de vervaldag tot op de dag van werkelijke betaling, gelijk aan tien (10) procent op jaarbasis, alsook op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10) procent van de niet-betaalde bedragen. Toegekende kortingen komen alsdan te vervallen.

Artikel 6 - Duur en beëindiging van de Gebruikslicenties

De overeenkomst tussen BIG en de Klant is van kracht vanaf de datum van ondertekening van de Bestelling door de Klant en is van onbepaalde duur. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd mits kennisgeving bij aangetekend schrijven ten laatste drie maanden voor de Vervaldatum van de lopende Gebruikslicenties.
 
Iedere Gebruikslicentie is geldig gedurende één jaar vanaf de Activatiedatum en wordt nadien met jaarlijkse termijnen verlengd. BIG bezorgt de Klant hiertoe jaarlijks een activatiecode. Iedere activatiecode heeft een geldigheid van één jaar. Ook indien de Klant talmt met het ingeven van de door BIG bezorgde activatiecode, verstrijkt de jaartermijn van de verleende Gebruikslicenties.
 
In geval van niet tijdige betaling door de Klant, heeft BIG het recht om de (nieuwe) activatiecode niet aan de Klant te leveren tot ogenblik van betaling van de openstaande bedragen, inclusief interest en kosten. De lopende jaartermijn van de Gebruikslicenties wordt hierdoor niet opgeschort.
 
BIG kan de verleende Gebruikslicenties zonder inachtname van een opzeggingstermijn beëindigen, mits kennisgeving per aangetekend schrijven, wanneer de Klant:
DE KLANT WEET EN AANVAARDT DAT DE “BIG KALEIDOS DATABANK” NA HET VERSTRIJKEN VAN DE VERVALDATUM NIET MEER WERKZAAM ZAL ZIJN, TENZIJ EEN NIEUWE ACTIVATIECODE WORDT INGEGEVEN. DE KLANT WORDT HIERAAN MIDDELS EEN WAARSCHUWINGSPROCEDURE HERINNERD EN KAN TEN ALLEN TIJDE DE VERVALDATUM VIA HET MENU ONDER DE TAB INFO OP DE HOOFDPAGINA RAADPLEGEN. BIG IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE “BIG KALEIDOS DATABANK” NA DE VERVALDATUM. DE KLANT DIE ZIJN VERGOEDING NIET BETAALT OF DE LICENTIE NIET VERLENGT DOET DIT OP EIGEN RISICO, DOCH KAN IN GEVAL VAN NOOD BIG 24/7 BEREIKEN OP HET NOODNUMMER +32 (0)14 58 45 45 TEGEN DE OP ZULK OGENBLIK GELDENDE TARIEVEN.

Artikel 7 - Territoriale beperking gebruik

De “BIG KALEIDOS DATABANK” en de informatie erin begrepen is enkel bestemd voor gebruik binnen de Europese Unie en Zwitserland. Het is de Klant niet toegestaan de “BIG KALEIDOS DATABANK” aan te wenden voor direct of indirect gebruik buiten de Europese Unie en Zwitserland.
 
Indien BIG ten gevolge van het gebruik van de “BIG KALEIDOS DATABANK” door de Klant wordt aansprakelijk gesteld of zich dient te verweren tegen een beweerde aansprakelijkheid in een jurisdictie buiten de Europese Unie of Zwitserland, zal de Klant BIG vrijwaren en volledig schadeloos stellen, inclusief terugbetaling van advocatenkosten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

BIG is niet aansprakelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, dat de Klant van de “BIG KALEIDOS DATABANK” maakt, noch voor de eventuele ongeschiktheid van de “BIG KALEIDOS DATABANK” voor de specifieke noden van de Klant.
 
BIG waarborgt dat de “BIG KALEIDOS DATABANK” is ontwikkeld volgens de regels der kunst. BIG garandeert echter niet dat het volledig vrij is van kleine foutjes en bugs, maar enkel dat deze geen wezenlijke afbreuk doen aan het gebruik door de Klant.
 
DE KLANT ERKENT UITDRUKKELIJK DE “BIG KALEIDOS DATABANK” OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN.
 
BIG stelt de “BIG KALEIDOS DATABANK” ter beschikking ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en zoals deze bekend is aan de Klant. BIG waarborgt niet dat de functies vervat in de “BIG KALEIDOS DATABANK” zullen beantwoorden aan de prestatievereisten van de Klant, of dat de “BIG KALEIDOS DATABANK” zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de Klant. De Klant heeft alvorens licenties op de “BIG KALEIDOS DATABANK” te bestellen de “BIG KALEIDOS DATABANK” en haar werking bestudeerd, en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze ervan, voor het gebruik ervan, de beveiliging ervan en de ermee bereikte resultaten. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze voorwaarden, geeft BIG geen waarborgen van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van de waarborg inzake geschiktheid voor een specifiek doel.
 
BIG zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade berokkend aan de Klant. Rechtstreekse schade zal door BIG vergoed worden door herstel in natura (bv. door levering van een nieuwe gegevensdrager). Indien een eventuele wanprestatie van BIG niet in natura zou kunnen worden hersteld, dan zal de Klant de door hem geleden rechtstreekse schade moeten bewijzen.
In geen enkel geval zal BIG, op jaarbasis, aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de helft van het totale bedrag dat door BIG aan de Klant is gefactureerd en door de Klant effectief aan BIG is betaald voor de laatste levering van de “BIG KALEIDOS DATABANK” door BIG.
 
De Klant kan in geen geval enige aanspraak tegenover BIG laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 10 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan.
Derden kunnen geenszins enig recht op schadevergoeding tegenover BIG doen gelden op basis van deze overeenkomst of anderzijds. Indien BIG wordt aansprakelijk gesteld tegenover derden op basis van informatie uit de “BIG KALEIDOS DATABANK” door de Klant aan deze derden verstrekt of ten behoeve van derden gebruikt, en BIG aan deze derden schadevergoeding dient te betalen, zal de Klant BIG vergoeden en vrijwaren voor het gedeelte van de schadevergoeding dat BIG niet zou hebben moeten betalen indien de derde door de bepalingen van deze overeenkomst zou zijn gebonden.

Artikel 9 - Niet respect voorwaarden

Bij elke inbreuk van de Klant op de verbintenissen voorzien in de artikelen 3 en 4 van deze Licentie Voorwaarden of de wettelijke bescherming van de rechten van BIG is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 maal het factuurbedrag over het laatste jaar van de Gebruikslicenties als bepaald in de Bestelling, onverminderd het recht van BIG om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 
Indien de Klant persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief door middel van een vennootschap of samenwerkingsverband waarin hij een belang heeft en ongeacht de grootte van dat belang, een handel heeft gemaakt, onder meer met gebruik van illegale kopieën, van de illegale exploitatie van de software, van de databank en/of van de inhoud van de “BIG KALEIDOS DATABANK” of afgeleide werken ervan, wordt het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding op € 500.000,00 gebracht, onverminderd het recht van BIG om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 
De Klant erkent dat de bedragen van deze forfaitaire schadevergoedingen gerechtvaardigd zijn, onder meer omwille van de substantiële investeringen en de inspanningen die nodig zijn voor de ontwikkeling en samenstelling van de “BIG KALEIDOS DATABANK”, onder meer voor het bijwerken, verkrijgen, verifiëren en presenteren van de inhoud. De Klant erkent dan ook uitdrukkelijk dat deze forfaitaire schadevergoedingen slechts een gedeelte dekken van de schade die voor BIG kan voortvloeien uit de tekortkomingen van de Klant aan de verbintenissen bepaald in de voorgaande artikelen.
 
Partijen komen overeen dat een inbreuk op de bepalingen van de wettelijke bescherming van BIG of van de artikelen 3 en 4 een zware tekortkoming is in hoofde van de Klant, welke de onmiddellijke beëindiging van de Gebruikslicenties tot gevolg heeft, onafgezien van het recht van BIG op schadevergoeding.

Artikel 10 – Rapportage en audit

Teneinde BIG toe te staan controle uit te oefenen betreffende het gebruik dat de Klant maakt van de “BIG KALEIDOS DATABANK”, kan in de Bestelling worden bepaald dat de Klant aan BIG dient te rapporteren als bepaald in de Bestelling.
 
Teneinde na te gaan of de Klant de “BIG KALEIDOS DATABANK” gebruikt binnen de toegestane grenzen, is BIG ten allen tijde gerechtigd om zelf een audit uit te voeren dan wel deze door een derde partij te laten uitvoeren van het effectieve gebruik dat de Klant maakt van de “BIG KALEIDOS DATABANK”.
 
De Klant verbindt zich er toe om binnen de 24 uren na verzoek alle nodige en nuttige documenten, documentatie en bestanden te bezorgen en de toegang tot zijn gebouwen open te stellen tijdens de werkdagen en -uren, mits voorafgaande kennisgeving van een halve dag.
 
Bij een schending van deze Overeenkomst vallen de auditkosten ten laste van de Klant en worden deze op eerste verzoek aan BIG vergoed, onverminderd de rechten van BIG tot het bekomen van schadevergoeding.
 
Om haar diensten te optimaliseren, verzamelt BIG informatie betreffende de hardware van de Klant en het gebruik dat de Klant van de “BIG KALEIDOS DATABANK” maakt. Deze informatie wordt niet gedeeld met derde partijen.

Artikel 11 - Overdraagbaarheid

BIG heeft het recht om haar rechten en/of plichten onder haar overeenkomst met de Klant aan een derde partij over te dragen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan of toestemming van de Klant. De Klant heeft dit recht niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van BIG.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze “BIG KALEIDOS DATABANK” Licentie Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) bevoegd (Nederlandse kamer). BIG heeft nochtans het recht de Klant ook te dagvaarden voor de rechtbank waar de Klant gevestigd is.
 

“BIG KALEIDOS DATABASE” LICENSE CONDITIONS

Article 1 - Definitions

The following terms with capital letters have the following meaning as defined below.
“Activation date”: The date on which the User license is activated as specified in the Order.
“Order”: The order form signed by the Customer with a description of, among others, the number and the nature of the granted User licenses.
“User license”: The use of the “BIG KALEIDOS DATABASE” as approved by BIG.  The User licenses can be of different types as defined in the Order.
“Specific Conditions”: The specific conditions applying to the different types of User licenses. The Specific Conditions complement these “BIG KALEIDOS DATABASE” license conditions.
“Customer”: The person or business specified as Customer in the Order.
“Expiry date”: The date on which the User license expires.
“BIG KALEIDOS DATABASE”: The database as described in the Order.

Article 2 - Subject

The Order, these “BIG KALEIDOS DATABASE” License Conditions and the Specific Conditions constitute the agreement between BIG and the Customer for the use of the “BIG KALEIDOS DATABASE” by the Customer.
 
The Customer has studied the “BIG KALEIDOS DATABASE”, its composition, the method and the speed of consultation, the presentation and the limitations of the “BIG KALEIDOS DATABASE”. The Customer shall make sure that only sufficiently qualified personnel will work with the “BIG KALEIDOS DATABASE”. The Customer has sufficient technical information regarding the “BIG KALEIDOS DATABASE” to decide itself whether and how the “BIG KALEIDOS DATABASE” will work on its hardware and operating software.
 
BIG shall make a copy with the “BIG KALEIDOS DATABASE” available to the Customer upon receipt of the signed license conditions. From time to time, but usually annually, BIG shall provide an update, provided that Customer fulfilled its payment obligations. The Customer shall use the latest version at all times. The Customer confirms that he is aware that the use of another version, other than the latest version, implies particular risks and is at his own responsibility.
 
New versions can take into account the new versions of the applicable operating software of the environment in which the “BIG KALEIDOS DATABASE” is used. The Customer is responsible for following these evolutions at his own expense.

Article 3 - User license

On payment of the agreed fees the Customer shall obtain a non-exclusive and non-transferable User license as specified in the Order countersigned by BIG.
The Customer guarantees that all authorised users shall respect all the provisions of these “BIG KALEIDOS DATABASE” License Conditions. The Customer shall take all necessary measures to ensure this.
The Customer guarantees that only the authorized users will have access to the “BIG KALEIDOS DATABASE” and that all authorized users will comply with all provisions of this agreement. The Customer will take the necessary measures.
 
The Customer is responsible for the confidentiality of the “BIG KALEIDOS DATABASE” and to safeguard the access thereto. The Customer accepts the liability of all acts performed through its accounts.
Only the partial and selective calling up of data to consult or print on paper and the partial and selective copying thereof in a word processor system, in a non-permanent way and outside any network, are authorised, within the limits of the normal usage of the “BIG KALEIDOS DATABASE” and for the sole usage of the Customer. The removal or by-passing of references to BIG and BIG logos is prohibited. The Customer is not allowed to repeatedly copy or reuse qualitative or quantitative non-substantial parts if this exceeds the limits of normal usage.
 
The “BIG KALEIDOS DATABASE” may only be used internally for the Customer's own activities. An exception is allowed for the provision by the Customer of very specific information to third parties if such information relates to specific calamities or imminent calamities, and for the inclusion of a limited amount of information in reports and documents required by the government.
Beyond the limits of this article the Customer is not allowed to wholly or partly copy, reproduce, or in any way change the “BIG KALEIDOS DATABASE”. 
 
The Customer is also prohibited, irrespective of the objective (commercial or not), to sell, lease, loan or distribute the “BIG KALEIDOS DATABASE”, or to use it in the context of services to third parties or make it available on a network or in any other way to third parties, even free of charge.

Article 4 - Ownership

The Customer acknowledges that the “BIG KALEIDOS DATABASE” is protected, and contains material that is protected, under the different laws concerning intellectual property and other rights of ownership, including but not limited to copyright and database law. The Customer acknowledges and BIG confirms that the “BIG KALEIDOS DATABASE” remains the property of, belongs to and is confidential information of BIG and that BIG has obtained all intellectual and other rights relating to the “BIG KALEIDOS DATABASE”, at least obtained sufficient rights from third parties, to grant User licenses. The Customer agrees to preserve the confidentiality of the “BIG KALEIDOS DATABASE” and the content thereof.
 
The Customer recognizes that the BIG KALEIDOS DATABASE contains a collection of works, data or other independent elements that are systematically or methodologically ordered, and accessible separately by electronic means or otherwise, and so consist a database as described in the Law of August 31st, 1998 concerning the legal protection of databases, also in case the Customer choses to receive the BIG KALEIDOS DATABASE as data dump without the interface of BIG or in case the Customer –with permission from BIG- removes the BIG interface.
 
All rights not explicitly assigned to the Customer, are explicitly reserved for BIG. Also, if BIG, on recommendation of or instructed by the Customer, were to make changes to the “BIG KALEIDOS DATABASE” –free of charge or following payment– these changes shall not result in the Customer obtaining any right of ownership or any other right to the “BIG KALEIDOS DATABASE”, unless explicitly agreed otherwise in writing. 
 
The Customer undertakes, on receipt of a new version or on termination of the agreement with BIG, to destroy (full destruction of all temporary and permanent files, including from cache and other temporary memories and from all environments and applications) all previous versions (and all versions in case of termination of the agreement) of the “BIG KALEIDOS DATABASE” and to notify such destruction to BIG by registered mail. If BIG did not receive this registered mail within 30 days after delivery of the new version or termination of the agreement (post date of the registered mail), the discount granted for new versions falls due and this amount will still be invoiced by BIG.
 
The Customer will not analyse or use, whether it be for own use, for resale or to produce similar products, any part of the “BIG KALEIDOS DATABASE”, unless the use is in agreement with the use as foreseen under these conditions.
 
The Customer undertakes not to use any means, software or routines in order to breach or circumvent BIG’s security measures or to make their function inappropriate in another way.

Article 5 - Price and payment

The price for the deliveries is paid as specified in the Order.
 
The price for the annual update is calculated based on the purchase price which is indexed annually based on the index of consumer prices multiplied by the percentage of the granted discount. BIG is entitled to adjust the price above this indexation. In this case the Customer has the right to terminate his subscription within a month after the announcement of BIG of its intention to increase the price above the index correction.
 
If owed amounts are not paid within fifteen (15) days after the due date, BIG, by operation of law and without notice of default, is entitled to interest on all owed amounts from the due date to the date of effective payment, to the amount of ten (10) percent annually, as well as fixed damages to the amount of ten (10) percent of the unpaid amounts. Any granted discounts shall fall due in this case.

Article 6 - Term and duration of the User licenses 

The agreement between BIG and the Customer comes into force on the date of the signing of the Order by the Customer for an indefinite period of time. The agreement can be terminated by either party subject to notification by registered letter at the latest three months prior to the expiry date of the current User licenses.
 
Every User license is valid for one year from the Activation date and is then extended with annual periods. BIG provides the Customer with an activation code of the “BIG KALEIDOS DATABASE” which enables the User licenses as specified in the Order.  Every activation code is valid for one year. Also if the Customer delays entering the activation code provided by BIG, the annual term of the granted User licenses expires.
 
In case of late payment by the Customer, BIG is entitled to not provide the (new) activation code to the Customer until full payment of the outstanding amounts, including interest and costs. The then running annual term of the User licenses is not suspended as a result hereof.
 
BIG can terminate the granted User licenses without observing a period of notice, subject to notification by registered letter, when the Customer:
 - becomes insolvent, is declared bankrupt, files for bankruptcy protection, suspends its activities, or is winded up
 - for more than thirty (30) days after written notification fails to remedy a breach of one of the provisions of this agreement
 
THE CUSTOMER KNOWS AND ACCEPTS THAT THE “BIG KALEIDOS DATABASE” SHALL NO LONGER WORK AFTER THE EXPIRY DATE, UNLESS A NEW ACTIVATION CODE IS ENTERED. THE CUSTOMER WILL BE REMINDED OF THIS BY A WARNING PROCEDURE AND CAN AT ALL TIMES CONSULT THE EXPIRY DATE VIA THE “BIG KALEIDOS DATABASE” UNDER THE INFO TAB ON THE HOME PAGE. BIG IS NOT LIABLE FOR THE UNAVAILABILITY OF THE “BIG KALEIDOS DATABASE” AFTER THE EXPIRY DATE. THE CUSTOMER WHO DOES NOT PAY HIS FEE OR DOES NOT EXTEND THE LICENSE DOES SO AT HIS OWN RISK, BUT IN EMERGENCY SITUATIONS CAN CONTACT BIG 24/7 AT THE EMERGENCY NUMBER +32 (0)14 58 45 45  AT THE RATES  APPLICABLE AT THAT TIME.

Article 7 - Territorial restrictions

The “BIG KALEIDOS DATABASE” and the information contained therein are intended for use within the European Union and Switzerland alone. The Customer may not directly or indirectly use the “BIG KALEIDOS DATABASE” outside the European Union and Switzerland.
 
If BIG as a consequence of the use of the “BIG KALEIDOS DATABASE” by the Customer becomes liable or must defend itself against an alleged liability in a jurisdiction outside the European Union or Switzerland, the Customer shall indemnify BIG against all negative consequences, including the repayment of lawyers' fees.

Article 8 - Liability

BIG is not liable for the use, or the consequences of this use of the “BIG KALEIDOS DATABASE” by the Customer, nor for the possible unsuitability of the “BIG KALEIDOS DATABASE” for the Customer's specific needs.
 
BIG warrants that the “BIG KALEIDOS DATABASE” has been developed according to the generally accepted industry standards. However, BIG doesn’t warrant that the “BIG KALEIDOS DATABASE” is entirely free of bugs or mistakes, but only that those do not impair the use by the Customer. 
 
THE CUSTOMER EXPLICITLY ACKNOWLEDGES USING THE “BIG KALEIDOS DATABASE” AT HIS OWN RISK.
 
The “BIG KALEIDOS DATABASE” is provided “as it is” and as it is known to the Customer. BIG does not warrant that the functions contained in the “BIG KALEIDOS DATABASE” will meet Customer's performance requirements or that the “BIG KALEIDOS DATABASE” will operate in accordance with Customer's expectations. Customer acknowledges that before purchasing the “BIG KALEIDOS DATABASE”, Customer has studied the “BIG KALEIDOS DATABASE” and its performance. Therefore, Customer accepts the responsibility for the selection of the “BIG KALEIDOS DATABASE”, its use and the results to be obtained there from. Except as expressly provided for in this agreement, BIG makes no warranty of any kind, express or implied, and the warranty of fitness for a particular purpose is hereby excluded.
 
Under no circumstances shall BIG be liable for any indirect damages to the Customer. Direct damages shall be compensated by BIG by restitution in kind (e.g. delivery of a new data carrier). If a possible non-performance on the part of BIG is not restituted in kind, the Customer needs to prove any direct damages he suffered.
 
Under no circumstance shall BIG, annually, be liable for an amount in excess of half the total amount invoiced by BIG to the Customer and effectively paid by the Customer to BIG for the last delivery of the “BIG KALEIDOS DATABASE” by BIG.
 
Under no circumstance can the Customer enforce any claim against BIG after a period in excess of ten months after the damage occurred.
 
In no way whatsoever third parties can claim any damages from BIG based on this agreement or in any other way. If BIG is held liable vis-à-vis third parties based on information from the “BIG KALEIDOS DATABASE” provided by the Customer to these third parties or used for third parties, and BIG needs to pay damages to these third parties, the Customer shall compensate BIG and indemnify it for the part of the damages that BIG would not have had to pay if the third parties were bound by the provisions of this agreement.

Article 9 - Infringement

With every breach by the Customer of the obligations specified in articles 3 and 4 of these License conditions or the legal protection of BIG's rights, fixed damages are owed to the amount of ten times the invoice amount over the last year of the User licenses as specified in the order, by operation of law and without prior notice of default, without prejudice to BIG's right to claim higher damages. 
 
If the Customer has started a trade personally, directly or indirectly, or through a company or joint venture, in which he has an interest and irrespective of the size of that interest, among others with illegal copies, the illegal operation of the software, the database and/or the content of the “BIG KALEIDOS DATABASE” or derivative works thereof, the amount of the fixed damages is raised to € 500,000.00, without prejudice to BIG's right to claim higher damages.
 
The Customer acknowledges that the amounts of these fixed damages are justified, among others because of the substantial investments and the work required for the development and compilation of the “BIG KALEIDOS DATABASE”, among others for updating, obtaining, verifying and presenting the content. The Customer therefore explicitly acknowledges that these fixed damages only cover part of the damages which may arise to BIG because of the Customer's shortcomings regarding the obligations specified in the preceding articles.
 
The parties agree that a breach of the provisions of BIG's legal rights or of articles 3 and 4 constitute a serious shortcoming on the part of the Customer, which results in the immediate termination of the User licenses, irrespective of BIG's right to damages.

Article 10 – Reporting and audit

In order for BIG to control the Customer’s use of the “BIG KALEIDOS DATABASE”, it can be provided in the Order that the Customer should report to BIG as defined in the Order.
In order to verify if the Customer uses the “BIG KALEIDOS DATABASE” within the authorized limits, BIG is entitled at all times to perform an audit on the Customer’s use of the “BIG KALEIDOS DATABASE”. BIG can perform such audit itself or through a third party.
 
The Customer will provide within 24 hours after request all necessary and useful documents, documentation and files and will allow access to its buildings during working days and working hours upon notice of half a day.
 
Upon breach of this Agreement all costs related to the audit will be paid by the Customer and will be reimbursed to BIG upon first request, irrespective of BIG’s right to damages.
 
In order to improve the services, BIG collects information concerning the hardware of the Customer and the use of the “BIG KALEIDOS DATABASE” by the Customer. This information will not be shared with third parties.

Article 11 - Transferability

BIG is entitled to transfer its rights and/or duties in the agreement with the Customer to a third party, without prior notification or consent of the Customer. The Customer does not have this right without BIG's prior written consent.

Article 12 Applicable law and competent court

This “BIG KALEIDOS DATABASE” License is governed by Belgian law. In case of dispute, the courts of the district of Brussels (Belgium) have exclusive jurisdiction to hear any disputes (Dutch chamber). Nevertheless, BIG also has the right to summon the Customer before the court where the Customer is established.

CONDITIONS DE LICENCE RELATIVES A LA “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”


Article 1 - Définitions

Les termes suivants, commençant par une majuscule, ont la signification donnée ci-dessous.
"Date d’activation" : La date à laquelle la Licence d'utilisation est activée, comme précisé dans la Commande.
“Commande” : Le formulaire de commande signé par le Client, qui décrit notamment le nombre et la nature des Licences d'utilisation octroyées.
“Licence d'utilisation” : L’utilisation autorisée par BIG de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. Les Licences d’utilisation peuvent être de types différents, comme précisé dans la Commande. 
“Conditions Spécifiques”: Les conditions spécifiques en vigueur pour les différents types de Licences d’utilisation. Les Conditions Spécifiques complètent les présentes Conditions de licence relatives à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”.
"Client" : La personne ou l’entreprise mentionnée comme Client dans la Commande.
"Date d’échéance" : La date d’expiration de la Licence d'utilisation.
“BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” : La banque de données comme décrite dans la Commande.

Article 2 - Objet

La Commande accompagnée des présentes Conditions de licence relatives à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et les Conditions Spécifiques forment le contrat conclu entre BIG et le Client à propos de l’utilisation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par le Client.
 
Le Client a examiné la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, sa composition, le mode et la vitesse de consultation, la présentation et les limitations de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. Le Client veillera à ce que cela soit exclusivement du personnel suffisamment qualifié qui travaille avec la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. Le Client dispose de renseignements techniques suffisants à propos de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” pour évaluer lui-même si et comment la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” fonctionnera sur son matériel et son système d’exploitation.
 
Après la signature des conditions de licence par le Client, BIG lui fournit une copie de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. BIG lui fournit également, de temps à autre, mais généralement chaque année, une mise à jour, et ce après paiement par le Client de la rémunération applicable. Le Client utilisera toujours la version la plus récente. Le Client confirme être conscient que l’utilisation d’une version autre que la plus récente induit des risques particuliers et s’effectue entièrement sous sa propre responsabilité.
 
Les nouvelles versions tiendront compte des nouvelles versions du système d’exploitation applicable dans l’environnement d’utilisation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. Le Client veillera à assurer le suivi de ces évolutions à ses propres frais, lorsque cela s’avérera nécessaire.

Article 3 - Licence d'utilisation

Après le paiement des rémunérations convenues, le Client obtiendra une Licence d'utilisation non exclusive et non cessible, comme précisé dans la Commande contresignée par BIG.
Le Client garantit que tous les utilisateurs que la licence habilite respecteront toutes les dispositions des présentes Conditions de licence relatives à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. Le Client prendra à cet effet toutes les mesures requises.
 
Le Client garantit que seuls les utilisateurs que la licence habilite auront accès à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et que tous ces utilisateurs que la licence habilite respecteront toutes les dispositions du présent Contrat. Le Client prendra à cet effet toutes les mesures requises.
Le Client est responsable de la confidentialité de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et du contrôle de l’accès à cette banque de données. Le Client assume la responsabilité de toutes les actions réalisées depuis ses comptes.
 
Sont seules autorisées la recherche partielle et sélective de renseignements en vue de leur consultation, leur impression sur papier et leur reprise partielle et sélective dans un système de traitement de texte, de façon non permanente et en dehors de tout réseau, dans les limites de l’utilisation normale de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et à l’usage exclusif du Client. Il est ainsi interdit d’enlever ou de contourner des références à BIG et des logos de BIG. Il n’est pas permis au Client de reprendre ni de réutiliser à plusieurs reprises des parties non substantielles en termes qualitatifs ou quantitatifs lorsque ces opérations dépassent les limites de l’utilisation normale.
 
La “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” ne peut être utilisée qu’en interne pour les activités propres du Client. Une exception est cependant consentie pour l’octroi, par le Client, de renseignements très spécifiques à des tiers à la suite de sinistres déterminés ou de risques de survenance concrète de tels sinistres ou pour la reprise d’une quantité limitée d’informations dans les rapports et les documents requis par les pouvoirs publics.
 
En dehors des limites du présent article, il est interdit au Client de copier tout ou partie de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, de la reproduire ou de la modifier de quelque manière que cela soit.
Il est également interdit au Client, indépendamment de l’objectif (commercial ou autre), de vendre la "BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, de la louer, de la prêter, de la distribuer, de l’utiliser dans le cadre d’une prestation de services à des tiers, de la mettre à la disposition de tiers par le biais d’un réseau ou de toute autre manière, même à titre gratuit, sans l’autorisation écrite préalable et expresse de BIG.

Article 4 - Propriété

Le Client reconnaît que la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” est protégée et contient du matériel qui est protégé par les différentes lois relatives aux droits de propriété intellectuelle et autre, dont, mais sans y être limité, le droit d'auteur et le droit des banques de données. Le Client reconnaît, et BIG confirme, que la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” demeure la propriété de BIG, lui appartient et est confidentielle et que BIG détient tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres droits afférents à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, ou, à tout le moins, a obtenu de tiers les droits requis pour pouvoir octroyer des Licences d'utilisation. Le Client accepte de conserver la confidentialité de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et de son contenu.
 
Même si le Client choisit de recevoir la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par vidage de données sans l’interface BIG ou s’il enlève l’interface BIG avec l’autorisation de BIG, le Client reconnaît que la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” constitue un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière et, par conséquent, qu’elle constitue une base de données au sens de la Loi du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de données.
 
Tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés au Client sont expressément réservés à BIG. Même si BIG, sur indications ou instruction du Client, devait apporter des modifications à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” – à titre gratuit ou contre paiement –, de telles modifications ne pourraient se traduire par l’acquisition, par le Client, d’un quelconque droit de propriété ou de tout autre droit sur la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, à moins qu’il n’en ait été expressément convenu autrement par écrit.
 
Le Client s'engage, lors de la réception d’une nouvelle version ou en cas de cessation du contrat avec BIG, à détruire toutes les versions précédentes (et toutes les versions en cas de cessation du contrat) de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” (la suppression complète de tous les fichiers temporaires et permanents, également de la mémoire cache et d’autres mémoires temporaires, et de tous les environnements et applications) et à confirmer cette destruction à BIG par lettre recommandée. A supposer que BIG ne reçoive pas un tel envoi dans les 30 jours à compter de la livraison de la nouvelle version ou de la cessation du contrat (la date du cachet de la poste sur l’envoi par recommandé à BIG faisant foi), la remise octroyée pour les nouvelles versions serait caduque et ce montant serait à nouveau facturé par BIG.
 
Le Client s’abstiendra d’analyser ou d’affecter toute partie de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, à moins que cette utilisation soit conforme à l’usage prévu dans les présentes conditions, que ce soit pour son propre usage, à des fins de revente ou pour la production de produits analogues.
 
Le Client s'engage à ne pas utiliser de moyens, de logiciels ou de routines afin de rompre les protections mises en place par BIG, ou pour les contourner ou pour rendre inefficace leur fonction d’une autre façon.

Article 5 - Prix et paiement

Le prix des livraisons est acquitté comme indiqué dans la Commande.
 
Le prix de la mise à jour annuelle est calculé d’après le prix d’achat, qui est indexé chaque année sur base de l’indice des prix à la consommation multiplié par le pourcentage de la remise octroyée. BIG a le droit d’adapter le prix au-delà de cette indexation. Dans pareil cas, le Client a le droit de résilier son abonnement dans le mois après l’annonce par BIG d’une augmentation de prix supérieure à l’adaptation de l’index.
 
Si les montants dus ne sont pas réglés dans les quinze (15) jours à compter de la date d'échéance, BIG a, de plein droit et sans mise en demeure, droit aux intérêts sur tous les montants dus à compter de la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, à un taux annuel égal à dix (10) pour cent, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire égale à dix (10) pour cent des montants non payés. Les remises octroyées sont par ailleurs caduques de ce fait.

Article 6 - Durée et cessation des Licences d'utilisation

Le contrat conclu entre BIG et le Client entre en vigueur à compter de la date de signature de la Commande par le Client, pour une durée indéterminée. Le contrat peut être résilié par les deux parties, moyennant notification adressée sous pli recommandé trois mois au moins avant l’Echéance des Licences d'utilisation en cours.
 
Chaque Licence d'utilisation est valable durant un an à compter de la Date d’activation et sera par la suite prorogée toutes les années. Chaque année, BIG fournit au Client un code d'activation, qui a une validité d’un an. Même si le Client tarde à saisir le code d'activation octroyé par BIG, la durée annuelle des Licences d'utilisation vient à expiration.
 
En cas de retard de paiement dans le chef du Client, BIG a le droit de ne pas lui fournir le (nouveau) code d'activation jusqu’au moment du paiement des montants en souffrance, intérêt et coûts compris. La durée annuelle des Licences d'utilisation en cours n’est pas suspendue de ce fait.

BIG peut résilier les Licences d'utilisation octroyées, sans avoir à respecter de délai de préavis, moyennant notification sous pli recommandé, lorsque le Client :
LE CLIENT SAIT ET ACCEPTE QUE LA “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” NE SERA PLUS ACTIVE APRES L’EXPIRATION DE LA DATE D’ECHEANCE, A MOINS QU’UN NOUVEAU CODE D'ACTIVATION AIT ETE SAISI. CELA EST RAPPELE AU CLIENT PAR LE BIAIS D’UNE PROCEDURE D’AVERTISSEMENT ET LE CLIENT PEUT A TOUT MOMENT CONSULTER L’ECHEANCE VIA LE MENU, DANS L’ONGLET INFO SUR LA PAGE D’ACCUEIL. BIG N’EST PAS RESPONSABLE DE L’INDISPONIBILITE DE LA “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” APRES LA DATE D’ECHEANCE. LE CLIENT QUI OMET DE REGLER LE MONTANT QU’IL DOIT OU DE PROLONGER LA LICENCE LE FAIT A SES PROPRES RISQUES ; IL PEUT CEPENDANT, EN CAS D’URGENCE, CONTACTER BIG 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7, AU NUMERO D'URGENCE +32 (0)14 58 45 45 AUX TARIFS EN VIGUEUR A CE MOMENT

Article 7 - Restriction territoriale utilisation

La “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et les informations qui s’y trouvent ne sont destinées à être utilisées qu’au sein de l’Union européenne et la Suisse. Il est interdit au Client de se servir de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” pour l’utilisation directe ou indirecte à l’extérieur de l’Union européenne et la Suisse.
 
Si le Client rend BIG responsable à la suite de l’utilisation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” ou si BIG doit se défendre contre une responsabilité prétendue dans une juridiction hors de l’Union européenne ou la Suisse, le Client préservera et dédommagera BIG complètement, y compris remboursement des frais d’avocats.

Article 8 - Responsabilité

BIG n’est pas responsable de l’utilisation, ni de ses conséquences, que le Client fait de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, ni de l’éventuelle inadéquation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par rapport aux besoins spécifiques du Client.
 
BIG garantit que la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” a été développée selon les règles de l’art. Cependant, BIG ne garantit pas qu’elle est complètement exempte de petites erreurs ou bogues, mais que celles-ci ne nuisent pas sérieusement à l’utilisation par le Client.
 
LE CLIENT RECONNAÎT EXPRESSÉMENT UTILISER LA “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” A SES PROPRES RISQUES.
 
BIG met à la disposition du Client la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” ‘dans l’état où elle se trouve’ et telle que connue. BIG ne garantit pas que les fonctions dans la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” répondront aux exigences de performance du Client, ou que la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” fonctionnera conformément aux attentes du Client.  Avant de commander des licences à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, le Client a examiné la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” et son fonctionnement, et il accepte la responsabilité de son choix, de son utilisation, de sa protection et des résultats ainsi obtenus. Sauf les garanties expressément prévues dans les présentes conditions, BIG renonce à toute autre garantie de quelque nature que ce soit, qu’elle soit expresse ou implicite, y compris la garantie d’adéquation à une fin particulière.
 
BIG ne sera en aucun cas responsable de tout dommage indirect causé au Client. Les dommages directs seront réparés en nature par BIG (par exemple, via la fourniture d’un nouveau support de données). Si un éventuel défaut d'exécution de BIG devait ne pas pouvoir être réparé en nature, le Client devrait apporter la preuve des dommages directs subis.
BIG ne sera en aucune manière responsable, par année, d’un montant supérieur à la moitié du montant total qui sera facturé par BIG au Client et qui aura été effectivement payé par le Client à BIG pour la dernière livraison de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par BIG.
 
Le Client ne peut en aucun cas faire valoir une quelconque revendication à l’encontre de BIG au terme d’un délai excédant 10 mois à compter de la survenance du sinistre.
Les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à dédommagement à l’encontre de BIG sur base du présent Contrat ou de toute autre manière. Si BIG devait être tenue pour responsable à l’égard de tiers en raison d’informations de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” fournies par le Client à ces tiers ou utilisées au profit de tiers, et si BIG doit verser un dédommagement à ces tiers, le Client indemnisera BIG et la garantira pour la partie de ce dédommagement dont BIG n’aurait pas été redevable si le tiers avait été lié par les dispositions du présent Contrat.

Article 9 - Non-respect des conditions

Pour tout manquement commis par le Client aux engagements prévus aux articles 3 et 4 des présentes Conditions de licence ou à la protection légale des droits de BIG, le Client est redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un dédommagement forfaitaire égal à 10 fois le montant de la facture de la dernière année des Licences d'utilisation, tel que précisé dans la Commande, sans préjudice du droit de BIG de réclamer un dédommagement supérieur.
 
Si le Client a, personnellement, directement ou indirectement, en ce compris par le biais d’une société ou d’un accord de collaboration dans lequel il détient une participation et indépendamment de l’ampleur de cette dernière, fait un commerce, entre autres de par l’utilisation de copies illégales, de l’exploitation illégale du logiciel, de la banque de données et/ou du contenu de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” ou de ses produits dérivés, le montant de l’indemnité forfaitaire serait porté à € 500.000,00, sans préjudice du droit de BIG de réclamer un dédommagement supérieur.
 
Le Client reconnaît que les montants de ces indemnités forfaitaires sont justifiés, notamment en raison des investissements substantiels et des efforts qui sont nécessaires pour la mise au point et la composition de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”, entre autres en ce qui concerne la compilation, l’obtention, la vérification et la présentation du contenu. Le Client reconnaît dès lors expressément que ces indemnités forfaitaires ne couvrent qu’une partie du dommage susceptible de découler, pour BIG, des manquements du Client aux engagements précisés dans les articles précédents.
 
Les parties conviennent qu’une infraction aux dispositions de la protection légale de BIG ou des articles 3 et 4 est constitutive d’un grave manquement dans le chef du Client, ayant pour conséquence la cessation immédiate des Licences d'utilisation, sans préjudice du droit de BIG de réclamer un dédommagement.

Article 10 - Rapport et audit

Afin de permettre à BIG de contrôler l’utilisation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par le Client, la Commande peut prévoir que le Client doit rapporter à BIG comme précisé dans la Commande.
Afin de vérifier si le Client utilise la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” dans les limites autorisées, BIG est à tout moment en droit soit de faire elle-même un audit de l’utilisation effective de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par le Client, soit de le faire exécuter par une tierce partie.
 
Le Client s’engage à fournir, dans les 24 heures de la demande, tous les documents, documentations et fichiers nécessaires et utiles, et à ouvrir l’accès à ses bâtiments pendant les journées et heures de travail, moyennant notification préalable d’une demi-journée.
En cas de violation du présent Contrat, les frais de l’audit seront à la charge du Client. Ils seront payés à BIG à la première demande, sans préjudice du droit de BIG de réclamer un dédommagement.
Afin d’optimiser ses services, BIG recueille des informations relatives au matériel du Client et à l’utilisation de la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS” par le Client. Ces informations ne sont pas transmises à des tiers.

Article 11 - Cessibilité

BIG a le droit de céder à une tierce partie ses droits et/ou obligations découlant du contrat conclu avec le Client, sans notification préalable au Client ni autorisation de ce dernier. Le Client ne peut exercer ce droit sans l’autorisation écrite préalable de BIG.

Article 12 - Droit applicable et tribunal compétent

Le droit belge est applicable aux présentes Conditions de licence relatives à la “BASE DE DONNEES BIG KALEIDOS”. En cas de contestation, seuls les Tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles (Belgique) sont compétents (chambre néerlandophone). BIG a cependant également le droit de citer le Client devant la juridiction du ressort dans lequel ce dernier est établi.